Eetikakoodeks

Eetikakoodeks

Eesti giidide eetikakoodeks

Eesti giidide eetikakoodeks (käitumiskoodeks) kirjeldab käitumisviise, mida võib või tuleb
kasutada kõige erinevamates keskkondades ja seostes, sõltuvalt konkreetsest olukorrast, et
tagada turismi jätkusuutlik, vastutustundlik ning õiglane areng.
Eesti ja oma tegevuspiirkonna väärilise ning lojaalse esindajana austab giid kõiki külalisi,
kujundades seeläbi oma maa head mainet ja edendades Eesti kui turismi sihtkoha
atraktiivsust.

Eesti giid juhindub oma tegevuses järgmistest väärtustest ja nendega seonduvatest
käitumisviisidest:

 • usaldusväärsus
 • asjatundlikkus
 • seaduskuulekus
 • erapooletus
 • koostöövalmidus

 

Usaldusväärsus

 • Giidi usaldusväärsust väljendab eelkõige kehtiv atesteerimis- ja/või kutsetunnistus.
 • Giid täiendab ennast pidevalt tööülesannete täitmiseks vajalikes valdkondades.
 • Giid juhib tähelepanu turismivaldkonna usaldusväärsust kahjustavale tegevusele või
 • tegevusetusele.
 • Giid on lojaalne töö tellijale ja hoidub tema maine kahjustamisest või talle usaldatud info
  vääriti kasutamisest.

 

Asjatundlikkus

 • Giid on väga hästi kursis oma tööpiirkonnas toimuvaga, samuti põhiliste arengutega Eestis ja
  maailmas, ennekõike riigis, kust on külalised pärit.
 • Giid valmistab end esinemiseks hästi ette: tutvub programmi ja ajakavaga, on aegsasti
  kokkulepitud kohas, kannab nimesilti ja programmile ning heale tavale vastavat riietust.
  Tutvustades külalistele koha vaatamisväärsusi, palub giid turistidelt austavat ja hoolivat
  suhtumist nii kohalikku elanikkonda, loodusesse kui ka kultuuripärandisse. Samuti kannab
  giid hoolt selle eest, et tundlikumat lähenemist eeldavate objektide puhul, nagu
  memoriaalid, lahingu- ja matmispaigad, pühamud jms, käitub turismigrupp vastavalt
  eetilistele tõekspidamistele ja kohalikele tavadele.
 • Giid tunnetab ja arvestab rühma eripära ja ootusi. Ta suhtub turistidesse lugupidavalt ja suudab vajadusel end kehtestada, süvenedes rahulikult tekkinud probleemi põhjusesse.
 • Giid annab infot edasi mitmekülgselt ja objektiivselt, välistades eelarvamused ja propaganda
  ning eristades turisti jaoks arusaadavalt faktid arvamustest, legendidest ja rahvapärimusest.

 

Seaduskuulekus

 • Giid järgib üldtunnustatud norme ja tavasid ning kaitseb oma kutse au ja väärikust.
 • Giid on kursis giidi kutset puudutavate rahvusvaheliste, riigi ja kohaliku tasandi
  õigusaktidega ning tellijaga sõlmitud lepingu tingimustega.
 • Giid hoidub sellisest kaubitsemisest, mis on keelatud seadustega või vastuolus heade
  kommete ja tavadega.

 

Erapooletus

 • Giid kohtleb kõiki sihtgruppe võrdselt ja õiglaselt.
 • Giid ei avalda isiklikku arvamust tundlikel teemadel, nagu poliitika, usk, rassiline või
  rahvuslik kuuluvus jms.
 • Giid ei sõlmi omakasupüüdlikke lepinguid külastatavate objektide ja/ või äriettevõtetega,
  mis võivad seada kahtluse alla tema sõltumatuse tööülesannete täitmisel.

 

Koostöövalmidus

 • Giid töötab lugupidavalt ja arvestavalt kõigi koostööpartneritega (tellijad, turismiasjalised,
  omavalitsused jne) ning eeldab austavat suhtumist ka nendelt.
 • Giid suhtub austavalt oma kolleegidesse ja soovitab tellijatel kasutada kohalikke giide.
  Giidid jagavad omavahel vajalikku infot ja materjale ning tegutsevad ühiselt giidikutse
  edendamise nimel.
Leia giid
Arhiiv
 • 2023 (1)
 • 2022 (2)
 • 2021 (2)
 • 2020 (3)
 • 2019 (5)
 • 2018 (1)
 • 2017 (3)